. Phòng tổ chức hành chính:

* Chức năng:- Tham mưu cho Ban giám hiệu về lĩnh vực tổ chức cán bộ, tài chính, kế toán, hành chính quản trị, quản lý vật tư thiết bị trường học, phục vụ những hoạt động của cơ quan.

* Nhiệm vụ:

– Xây dựng, tham mưu với lãnh đạo về kế hoạch công tác thuộc về hành chính và tổ chức của trường.

– Lập kế hoạch tài chính thu chi và quyết toán từng tháng, quý, năm trình hiệu trưởng phê duyệt.

– Quản lý công tác hành chính, soạn thảo công văn, thư từ quan hệ trong và ngoài đơn vị, soạn thảo các văn bản báo cáo sơ, tổng kết của trường khi được Ban giám hiệu phân công, ghi biên bản các cuộc họp trong và ngoài đơn vị.

– Quản lý công văn đi đến, lưu trữ hồ sơ sổ sách, tài liệu có liên quan tới công tác nhà trường theo quy định của nhà nước.

– Tham mưu cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động nhà trường với lãnh đạo và quản lý công tác tổ chức bộ máy cán bộ.

– Làm các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, hợp đồng, nâng lương, tuyển dụng nhân sự theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

– Quản lý mộc và con dấu của trường, cấp các loại giấy chứng nhận, giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ Công nhân viên.

– Theo dõi, quản lý các chế độ chính sách, nâng lương, phụ cấp, thưởng phạt, chế độ nghỉ phép ốm đau, bệnh tật… các loại biểu mẫu theo quy định của nhà nước.

– Lập kế hoạch và quản lý thu chi ngân sách theo định kỳ; quý, năm theo quy định của nhà nước.

– Đề xuất Ban giám hiệu thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với cán bộ công nhân viên, giáo viên và học sinh như: tiền lương, học bổng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi giáo viên, chế độ dạy tăng giờ, chế độ bảo hộ lao động…v.v.

– Đề xuất với Ban giám hiệu để cất nhắc đề bạt, bố trí cán bộ.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, quản lý hành chính nhà nước, quản lý chuyên ngành…v.v.

– Vận động và kết hợp với các đoàn thể mở các đợt thi đua hàng năm theo dõi và sơ kết, tổng kết mỗi đợt.

– Theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác thi đua của phòng, của tổ, trường trình hội đồng thi đua của trường xét duyệt, viết báo cáo thành tích và lập danh sách đề nghị cấp trên khen thưởng.

– Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động và phương hướng nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của Ban giám hiệu.

– Ghi chép văn bản Hội nghị, lập báo cáo định kỳ bằng văn bản.