Phòng Đào tạo: Tổng số 07 người  trong đó có 05 người kiêm nhiệm giảng dạy.

Gồm 01 Trưởng phòng và 01 phó phòng

+  Tổ giáo vụ: 01 tổ trưởng và 02 nhân viên

+  Tổ quản lý học sinh: 01 tổ trưởng và 01 nhân viên

-Phòng Đào tạo

* Chức năng: Là cơ quan chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác đào tạo, tổ chức quản lý, triển khai kế hoạch đào tạo, tuyển sinh, thi kiểm tra, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chỉ đạo các hoạt động về đào tạo của trường.

* Nhiệm vụ:

– Tổ chức xây dựng mục tiêu, chương trình kế hoạch đào tạo, lập thời khóa biểu cho các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy, hợp đồng giáo viên giảng dạy khi cần thiết và theo dõi việc thực hiện.

– Tập hợp, thống kê, xử lý lưu trữ các thông tin về đào tạo, xây dựng các biểu mẫu theo quy định để báo cáo cho Hiệu trưởng và các đơn vị cấp trên khi cần thiết.

– Lập kế hoạch đề nghị Ban Giám Hiệu bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

– Tổ chức cho các tổ, giáo viên biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập trong nhà trường.

– Tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá giáo viên, xây dựng kế hoạch thực hiện và kiểm tra, dự giờ giảng trong học kỳ, năm học. Kiểm tra thường xuyên đột xuất các giáo viên của phòng, đôn đốc giáo viên, học sinh thực hiện các quy chế về giảng dạy và học tập.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục học sinh kết hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục nhân cách cho học sinh.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cho học sinh đi thực tập sản xuất, các buổi học ngoại khóa, các buổi hội thảo, hội nghị khoa học cấp trường.

– Triển khai hợp tác liên kết đào tạo, hợp tác khoa học… đã được Ban giám hiệu phê duyệt.

– Tổ quản lý học sinh và tổ giáo vụ

* Chức năng: Giúp Ban giám hiệu trong việc quản lý giáo dục học sinh và quản lý ký túc xá nhà trường.

* Nhiệm vụ:

– Soạn thảo các văn bản về nội quy, quy chế về quản lý học sinh, quản lý ký túc xá theo dõi đề xuất phương án về công tác quản lý học sinh, quản lý ký túc xá trình Ban giám hiệu phê duyệt.

– Tổ chức học chính trị đầu khóa, tổ chức học tập, sinh hoạt chính trị, chính sách của Đảng và nhà nước, giáo dục ý thức cộng đồng, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

– Lập văn bản, lưu trữ văn bản quản lý học sinh các khóa học, phát hiện ngăn chặn xử lý các hiện tượng tiêu cực mất đoàn kết trong học sinh.

– Quản lý cấp các giấy chứng nhận học sinh, cấp thẻ và bảng tên học sinh.

– Lập các loại văn bản quản lý con người, tài chính, tạm vắng, tạm trú theo dõi quản lý vật tư thiết bị trong ký túc xá trường.

– Xây dựng và tổ chức đội tự quản ký túc xá, phòng chống tệ nạn xã hội trong ký túc xá.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào văn, thể, mỹ tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.