BAN ĐIỀU HÀNH

Lê Ngọc Thức

Chủ tịch HĐQT

Phạm Tuấn Thành

Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Tâm

Phó Hiệu trưởng
- Phụ trách Hành chính nhân sự

Nguyễn Minh Hiếu

Phó Hiệu trưởng
- Phụ trách Đào tạo

CÁC TRƯỞNG PHÒNG

Lê Văn Thỏa

Trưởng Khoa Lái xe

Nguyễn Thế Vũ

Trưởng Phòng Đào tạo

Lê Ngọc Nam

Trưởng Khoa TC Công nghệ Ô tô

Nguyễn Thị Thảo

Trưởng Phòng Tuyển sinh

Nguyễn Hoàng Trúc

Trưởng Phòng Kế toán

Nguyễn Thị Lan Trinh

Phó Trưởng Khoa Lái xe

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC