NỘI DUNG MÔN HỌC
Phần I. Tổng quan xe nâng
Phần II: Cấu tạo và bảo dưởng xe nâng
Phần III. An toàn vận hành xe nâng
Phần IV. Kỹ thuật vận hành và bốc dỡ hàng